• Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

  • Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  • Treści opublikowane na stronach serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
  • Wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie przysługują Bankowi oraz objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).
  • Bank dokłada starań, aby treści w serwisie były aktualne i rzetelne poprzez ich okresową aktualizację, jednak Bank może nie mieć pełnego wpływu na aktualność oraz kompletność niektórych informacji publikowanych w serwisie.
  • Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania treści zawartych w serwisie pod warunkiem nienaruszania praw Banku lub praw wykorzystywanych przez Bank za zgodą osób uprawnionych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Banku żadna część informacji zawartych w serwisie nie może być wykorzystywana w celach innych niż dozwolony prawem użytek własny użytkownika serwisu.
  • Bank zastrzega sobie prawo do określania zawartości treści umieszczonych w serwisie, w tym dokonywania ich zmian lub usuwania, a także wycofania serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
  • Bank nie ma wpływu na zawartość i aktualność innych stron www nienależących do Banku, do których odnośniki zostały zamieszczone w serwisie.
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.